Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše společnost přikládá ochraně osobních údajů mimořádný význam. Naše internetové stránky lze používat bez poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Využívání konkrétních služeb naší společnosti online nicméně může být podmíněno zpracováním osobních údajů. Bude-li zpracování osobních údajů nezbytné, aniž by k němu existoval právní základ, vyžádáme si od subjektu údajů jeho předchozí souhlas.

Zpracování osobních údajů, jako např. jména, adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, je vždy prováděno v souladu s německým Federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, a v souladu s další příslušnou legislativou. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat o povaze, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů a subjektům údajů vysvětlit práva, která mohou uplatňovat.

Naše společnost zavedla celou řadu technických a organizačních opatření pro maximální ochranu veškerých zpracovávaných osobních údajů. Přenos údajů přes internetové stránky může nicméně obnášet bezpečnostní rizika, a proto nelze absolutní ochranu osobních údajů garantovat.

1 Definice

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Prohlášení je formulováno s důrazem na jeho srozumitelnost. Pro snadnější pochopení jeho obsahu jsou předem definovány následující pojmy:

1.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou „veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen jako „dotčená osoba“ nebo „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, pokud ji lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, jako např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (viz čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

1.2 Subjekt údajů /dotčená osoba

Subjekt údajů nebo dotčená osoba je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem.

1.3 Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

1.4 Omezení zpracování

Omezení zpracování znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

1.5 Profilování

Profilování znamená jakoukoliv formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu této fyzické osoby.

1.6 Pseudonymizace

Pseudonymizace znamená zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být bez použití dodatečných informací přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů. Takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nemohou být přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

1.7 Správce nebo strana odpovědná za zpracování

Správce nebo strana odpovědná za zpracování informací je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.8 Smluvní zpracovatel osobních údajů

Smluvní zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který osobní údaje zpracovává jménem správce.

1.9 Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Za příjemce se nicméně nepovažují orgány veřejné moci, které mohou osobní údaje získávat v rámci zvláštního šetření v souladu s legislativou EU nebo legislativou členských států.

1.10 Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, smluvním zpracovatelem osobních údajů ani osobou přímo podléhající správci nebo smluvnímu zpracovateli osobních údajů a oprávněnou ke zpracování osobních údajů.

1.11 Souhlas

Souhlas znamená jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2 Jméno a adresa správce osobních údajů

Micro-Epsilon Czech Republic spol s.r.o.
Pan Jiří Švec
Na Libusi 891
39165 Bechyne
Česká republika

phone: +420 381 213 011
e-mail: info@micro-epsilon.cz
www.micro-epsilon.cz

Zpracovatelem podle Nařízení GDPR je:

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Wisspeintner
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
Německo

Phone: +49 (0) 8542 168-0
E-Mail: info@micro-epsilon.com
www.micro-epsilon.com

Zpracování osobních údajů jménem správce se řídí smlouvou či jiným právním aktem podle práva Evropské unie nebo členského státu, který zpracovatele zavazuje vůči správci a stanovuje předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva správce. Zpracování je prováděno v souladu s veškerými příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou realizována způsobem zajišťujícím ochranu práv subjektu údajů (čl. 28 Nařízení GDPR).

3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Soulad s příslušnými ustanoveními na ochranu osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další příslušné legislativy je zajištěn správcem.

Pokud je v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uveden pověřenec pro ochranu osobních údajů, pak správce uvedený v čl. 2 tohoto prohlášení bude subjektu údajů asistovat při dodržování ustanovení na ochranu osobních údajů, zejména při ochraně a uplatňování výše uvedených práv subjektu údajů, a bude k dispozici jako kontaktní osoba.

4 Soubory cookie

Internetové stránky naší společnosti používají soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou pomocí internetového prohlížeče uloženy do počítačového systému.

Soubory cookie používá celá řada internetových stránek a serverů. Mnohé soubory cookie obsahují tzv. „cookie ID“, což je jedinečný identifikátor cookie. Tento identifikátor se skládá z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém je soubor cookie uložen. Identifikátor navštíveným internetovým stránkám a serverům umožňuje rozlišit prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů obsahujících další soubory cookie. Pomocí jedinečného cookie ID lze opakovaně rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč. Díky používání souborů cookie může společnost Micro-Epsilon návštěvníkům těchto stránek poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bez těchto souborů nebyly možné.

Pomocí souborů cookie lze informace a služby dostupné na našich stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Jak je uvedeno výše, soubory cookie nám umožňují opakovaně rozpoznat uživatele našich stránek. Účelem tohoto je usnadnit návštěvníkům našich stránek jejich používání. Návštěvník internetových stránek používajících soubory cookie například nemusí při každé návštěvě znovu zadávat své přístupové údaje, protože to za něj učiní internetové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému návštěvníka. Dalším příkladem je soubor cookie pro správu nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si díky souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů má možnost příslušným nastavením svého internetového prohlížeče kdykoliv zakázat ukládání souborů cookie z našich stránek, a tím tyto soubory trvale zablokovat. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv odstranit pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwaru. Tuto možnost poskytují všechny běžné internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů zablokuje používání souborů cookie v internetovém prohlížeči, za některých okolností nebudou v plném rozsahu k dispozici všechny funkce našich internetových stránek.

5 Shromažďování obecných údajů a informací

Při každé návštěvě internetových stránek konkrétní osobou nebo automatizovaným systémem webový server společnosti Micro-Epsilon shromažďuje různé obecné údaje a informace, které jsou následně uloženy do protokolových souborů serveru. Shromažďovány mohou být údaje a informace o typech a verzích použitých internetových prohlížečů, o operačním systému používaném v systému, z něhož návštěvník na stránky přistupuje, o stránkách, z nichž přistupující systém vstupuje na naše stránky, o podstránkách, na které přistupující systém vstupuje z našich stránek, o datu a čase přístupu na stránky, o adrese internetového protokolu (IP adrese), o poskytovateli internetových služeb, kterého používá přistupující systém, a jakékoliv další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě napadení našich IT systémů.

Při používání těchto obecných údajů a informací společnost Micro-Epsilon nevyvozuje ohledně subjektu údajů žádné závěry. Tyto informace jsou nutné zejména k tomu, abychom mohli správně poskytovat obsah našich stránek, optimalizovat obsah našich stránek včetně jejich propagace, garantovat trvalou funkčnost našich IT systémů a technologií nutných k provozu našich stránek a v případě kybernetického útoku orgánům činným v trestním řízení předat nezbytné informace. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace společnost Micro-Epsilon vyhodnocuje jednak pro statistické účely a také s cílem interně posílit ochranu a zabezpečení dat, aby byla v konečném důsledku schopna zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracovává. Anonymní údaje z protokolových souborů jsou uchovávány odděleně od všech osobních údajů sdělených subjektem údajů.

6 Možnosti kontaktování prostřednictvím internetových stránek a návštěv na veletrzích

Internetové stránky naší společnosti v souladu s legislativou obsahují údaje pro rychlé navázání elektronického kontaktu s naší společností a také pro přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou emailovou adresu. Pokud subjekt údajů kontaktuje správce pomocí kontaktního formulářen nebo návštěvou na veletrhu, osobní údaje přenesené subjektem údajů budou automaticky uloženy. Osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy za účelem zpracování žádosti nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám, kromě poskytovatelů služeb objednaných námi jako smluvních zpracovatelů dat podle čl. 28 GDPR, nebo společnostem skupiny Micro-Epsilon pro další zpracování kontaktních žádostí.

7 Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává a uchovává pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo po dobu stanovenou legislativním orgánem v zákonech či nařízeních, jimiž se řídí zpracování osobních údajů ze strany správce. Pokud pomine účel takového uložení nebo vyprší doba uložení stanovená legislativním orgánem, osobní údaje budou rutinním způsobem a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

8 Práva subjektu údajů

8.1 Právo získat potvrzení

Každý subjekt údajů má právo si od správce vyžádat potvrzení toho, jestli jsou o něm zpracovávány osobní údaje. Pokud subjekt údajů chce toto právo na potvrzení uplatnit, může za tímto účelem kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jakéhokoliv jiného zaměstnance správce.

8.2 Právo na informace

Každý subjekt údajů má právo kdykoliv od správce získat bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm vedeny, a obdržet kopii takových informací společně s následujícími informacemi:

 • účely zpracování osobních údajů,
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a to zejména v případě příjemců ze zemí mimo EU nebo z řad mezinárodních organizací,
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby,
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo práva na omezení zpracování osobních údajů správcem nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • existence práva podat stížnost k dozorovému orgánu,
 • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 odst. 1 a 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a – minimálně v těchto případech – vypovídající informace o logičnosti, dosahu a zamýšlených dopadech takového zpracování na subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo být informován o tom, zda osobní údaje byly předány do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Pokud se tak stalo, subjekt údajů má dále právo na informaci o odpovídajících zárukách v souvislosti s předáním osobních údajů.

Pokud subjekt údajů chce toto právo na informace uplatnit, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.3 Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo požadovat bezodkladnou opravu jakýchkoliv nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud subjekt údajů chce toto právo na informace uplatnit, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat bezodkladné vymazání osobních údajů, které se týkají daného subjektu údajů, pokud existuje jeden z následujících důvodů, a pokud zpracování těchto osobních údajů není nutné:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje vymazání osobních údajů, které jsou uloženy v naší společnosti, pak subjekt údajů za tímto účelem může kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec zajistí bezodkladné vyřízení žádosti o výmaz osobních údajů.

Pokud naše společnost osobní údaje zveřejnila a podle čl. 17 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je jakožto správce povinna tyto údaje vymazat, pak naše společnost přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby ostatní strany odpovědné za zpracování těchto zveřejněných osobních údajů informovala o tom, že subjekt údajů od nich žádá, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud jejich zpracování není nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů v každém individuálním případě zajistí veškeré nezbytné kroky.

8.5 Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má dle příslušných evropských směrnic a nařízení právo od správce požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo výmazu žádá o omezení použití osobních údajů,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje omezit zpracování osobních údajů, které jsou uloženy v naší společnosti, pak subjekt údajů za tímto účelem může kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec zajistí omezení zpracování osobních údajů.

8.6 Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu získat jeho se týkající osobní údaje, které poskytl správci. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jiné odpovědné straně, aniž by mu v tom bránil správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, a pokud zpracování není nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má subjekt údajů dále právo na to, aby osobní údaje byly jednou zodpovědnou stranou předány přímo druhé zodpovědné straně, je-li to technicky proveditelné, a pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat námi jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.7 Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Totéž se týká veškerého profilování prováděného na základě těchto ustanovení.

V případě vznesení námitky naše společnost přestane dané osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud dotyčné zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud naše společnost bude osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takového marketingu. Toto se týká také profilování v rozsahu souvisejícím s přímým marketingem. Pokud subjekt údajů u naší společnosti vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů má z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování jeho se týkajících osobních údajů, které je naší společností prováděno pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva na vznesení námitek může subjekt údajů přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.8 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něho má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud takové rozhodnutí není nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo povoleno právem Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud takové rozhodnutí není učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, naše společnost příjme vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, k nimž patří minimálně právo na to, aby správce zajistil zásah příslušné osoby, právo na vysvětlení vlastního stanoviska a právo napadnout dané rozhodnutí.

Pokud subjekt údajů chce uplatnit práva související s automatizovaným rozhodováním, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8.9 Právo na odvolání souhlasu dle legislativy na ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat jakýkoliv svůj souhlas se zpracováním. Pokud subjekt údajů chce uplatnit právo odvolat svůj souhlas, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Ochrana osobních údajů v případě uchazečů o zaměstnání a výběrových řízení

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů pro účely provádění výběrových řízení. Toto zpracování může probíhat i elektronicky, a to zejména v případě, že uchazeč o zaměstnání své dokumenty společnosti předloží v elektronickém formátu, například prostřednictvím emailu nebo formuláře uvedeného na internetových stránkách. Pokud společnost s uchazečem o zaměstnání uzavře pracovní smlouvu, předané údaje budou v souladu s právními předpisy uloženy za účelem řízení pracovního poměru. Pokud naše společnost s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu neuzavře, jeho dokumenty související se žádostí o zaměstnání budou automaticky vymazány po uplynutí šesti měsíců od zamítnutí uchazeče, pokud jejich vymazání není v rozporu s oprávněnými zájmy správce. Oprávněným zájmem v tomto smyslu může být například důkazní povinnost v řízeních dle německého zákona o rovném zacházení (AGG).

10 Ochrana osobních údajů v souvislosti s používáním nástroje Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce do těchto internetových stránek integroval nástroj Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics slouží k webové analýze, která spočívá ve sběru, získávání a rozboru údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služby webové analýzy shromažďují mimo jiné údaje o internetových stránkách, z nichž návštěvník přichází, o navštívených podstránkách a o četnosti a době návštěv na podstránkách. Webová analýza se používá zejména k optimalizaci internetových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem nástroje Google Analytics je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

K webové analýze pomocí nástroje Google Analytics správce používá aplikaci »_gat._anonymizeIp«. Pomocí této aplikace Google zkracuje, a tím anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů přicházejícího na naše internetové stránky z některého z členských států Evropské unie nebo ze zemí sdružených do Evropského hospodářského prostoru.

Účelem nástroje Google Analytics je analyzovat provoz na našich internetových stránkách. Google na základě získaných údajů a informací hodnotí mimo jiné používání našich internetových stránek, zpracovává online přehledy činností prováděných na našich internetových stránkách a poskytuje další služby související s provozem našich internetových stránek.

Nástroj Google Analytics do IT zařízení subjektu údajů ukládá soubor cookie. Definice souborů cookie je poskytnuta výše. Uložení souboru cookie společnosti Google umožňuje analyzovat používání našich internetových stránek. S každým otevřením určité stránky tvořící součást našich internetových stránek, které jsou provozovány správcem a do nichž je integrován nástroj Google Analytics, internetový prohlížeč pomocí nástroje Google Analytics automaticky přenese údaje o IT systému subjektu údajů, které jsou následně využity k internetové reklamě a k vyúčtování provizí splatných společnosti Google. V průběhu této technické operace společnost Google získává osobní informace o subjektu údajů, jako např. IP adresu, které jí umožňují určit původ návštěvníků a kliků a následně stanovit výši provizních poplatků.

Soubory cookie slouží k uložení osobních informací, jako jsou např. čas návštěvy na stránkách, místo, odkud uživatel na stránky přichází, a četnost, s jakou subjekt údajů naše internetové stránky navštěvuje. Tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení subjektu údajů jsou při každé návštěvě našich internetových stránek odeslány společnosti Google v USA, která je následně uchovává na území USA. Společnost Google může osobní údaje získané při této technické operaci předat třetím stranám.

Jak je uvedeno výše, subjekt údajů může příslušným nastavením svého internetového prohlížeče kdykoliv zakázat ukládání souborů cookie z našich stránek, a tím tyto soubory trvale zablokovat. Takové nastavení internetového prohlížeče současně zabrání nástroji Google Analytics v umístění souboru cookie do IT systému subjektu údajů. Soubory cookie, které nástroj Google Analytics do IT systému již umístil, lze kdykoliv odstranit pomocí internetového prohlížeče nebo dalších programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku vůči sběru údajů pomocí nástroje Google Analytics, který se týká používání těchto internetových stránek, a vůči zpracování těchto údajů ze strany společnosti Google a obojí zablokovat. Za tímto účelem musí subjekt údajů ze stránek https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnout a do svého prohlížeče nainstalovat doplněk (add-on). Tento doplněk nástroj Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu upozorní, že do nástroje Google Analytics nesmí být odesílány žádné údaje ani informace o návštěvách internetových stránek. Z pohledu společnosti Google odpovídá instalace tohoto doplňku vznesení námitky. Pokud bude IT systém subjektu údajů vymazán, přeformátován nebo přeinstalován, je nutné nástroj Google Analytics znovu deaktivovat opětovnou instalací doplňku prohlížeče. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jakoukoliv další osobou, nad kterou má subjekt údajů kontrolu, je možné provést jeho opětovnou instalaci a reaktivaci.

Bližší informace a předpisy společnosti Google ohledně ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy/ a https://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Podrobné vysvětlení nástroje Google Analytics najdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

11 Příslušný orgán pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů
Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů
Paní Ivana Janů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
www.uoou.cz

Dozorový orgán pro zpracovatele:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů)
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Německo

Telefon: +49 (0) 981 53 1300
fax: +49 (0) 981 53 98 1300
Email: poststelle@lda.bayern.de

12 Změny ustanovení o ochraně osobních údajů

Pokud to bude nutné z důvodu technologického vývoje, vyhrazujeme si právo aktualizovat naše ustanovení o ochraně osobních údajů. V takových případech odpovídajícím způsobem upravíme také toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Věnujte prosím pozornost aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

(04/2018)

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
info@micro-epsilon.cz
+420 381 213 011
+420 381 211 060