Přejděte přímo do hlavní navigace Přímý přístup k obsahu Přejít na subnav

Šířka

Šířka objektu je často důležitým aspektem pro řízení rozměrů. Šířka může být za určitých okolností interpretována jako tloušťka a může být proto vyřešena měřením tloušťky. Při měření šířky se berou v úvahu různé měřící principy v závislosti na velikosti objektu. U velkých předmětů, jako je pásový materiál nebo obaly, jsou měřená data ze dvou snímačů obvykle počítána společně. Optické metody, jako jsou například Thru-Beam laserové mikrometry, laserové senzory nebo vířivé a kapacitní senzory, jsou vhodné pro tento účel. Jeden snímač, který měří šířku objektu jedním měřením, často postačuje pro menší předměty, jako například jednotlivě balené zboží. Pro tento účel jsou vhodné snímače snímačů scanCONTROL nebo systémy pro zpracování obrazu vision4A.

Měření pohonů diskových jednotek - průměr, radiální a axiální házení

Výroba pohonů diskových jednotek musí splňovat nejpřísnější požadavky na mechanickou přesnost. Pro zajištění dokonalé funkčnosti diskových jednotek jsou pohony měřeny a vyhodnocovány z hlediska průměru, rovnoměrného chodu a pohybu v rovině. K měření výrobních tolerancí v rozsahu < 5 μm se za jmenovité rychlosti používá rychlý systém capaNCDT s vysokým rozlišením. Toto měření vyžaduje nasazení dvou snímačů s měřicím rozsahem 50 μm, které jsou přizpůsobeny geometrii příruby.

measurement-disk-motors.jpg

Sledování komutátorů v elektrických motorech

Při bezkontaktním monitorování mechanického stavu komutátoru v elektrických stejnosměrných motorech nebo generátorech nabízí systém eddyNCDT celou řadu výhod. Systém funguje na principu vířivých proudů, nepodléhá opotřebování a nemá vliv na funkčnost komutátoru.

monitoring-commutator-electric-motors.jpg

Měření posuvu při silničních testech

Kvalitní stav podvozku patří mezi základní předpoklady bezpečné jízdy. K testování podvozků jsou nutné snímače, které zvládnou vysoké nároky silničních testů. Např. paralelně k prvkům pro absorpci nárazů jsou instalovány lankové snímače, které měří a zaznamenávají posuvy způsobené vibracemi na komunikacích různé kvality. Diferenciací naměřeného signálu jsou získány informace o rychlosti vibrací a jejich zrychlení.

vibration-displacement-measurement.jpg

Koplanarita IC pinů

Pojem koplanarita znamená maximální vzdálenost IC pinů od roviny usazení, když je IC pin umístěn na rovném povrchu. Koplanarita představuje kritický parametr pro kvalitu pájených spojů, protože příliš velká vzdálenost mezi pinem a deskou plošných spojů znemožňuje spolehlivé a správné pájení. Z tohoto důvodu je koplanarita komponentů během osazování desek měřena v nejmodernějších montážních automatech. Měřený komponent je veden před snímačem posuvu fungujícím na principu triangulace, jehož laserový paprsek skenuje jednotlivé řady pinů.

dummy-900x600.jpg

Měření deformací na lehkých konstrukcích

Ke zkoumání deformací součástek při zatížení se používají speciálně navržené měřicí systémy, které obrysy povrchu zaznamenávají bez zpětného účinku na lehké konstrukce. Pro tento účel mohou být na pohyblivém polorámu rozděleném na devatenáct pevných referenčních bodů instalovány dva laserové systémy pro měření polohy.

deformation-measurement-lightweight-structures.jpg

Měření radiálního házení na supravodivých magnetech

Drážďanský Institut pro výzkum pevných látek a materiálů (IWF) vyvinul motor s magnetickými ložisky z vysokoteplotních supravodičů, který lze použít pro čerpadla kapalného dusíku. Nejdůležitějším uplatněním supravodivých permanentních magnetů jsou supravodivá magnetická ložiska. K měření radiálního házení těchto magnetických ložisek se v evakuovaném a chlazeném prostředí používají snímače U1 fungující na principu vířivých proudů se speciální teplotní kompenzací pro teploty -196 °C a 20 °C.

measurement-radial-deviation-superconducting-magnets.jpg

Měření radiální házení nožového kotouče

Při výrobě dýhovaných pásů z jemného dřeva určuje přesnost nožového kotouče kvalitu konečného produktu. Dýhované pásy kladou vysoké nároky na rozměrovou přesnost. Tloušťka proužku musí být menší než 1 mm s tolerancí pouze v rozsahu mikrometrů. V zásadě nesmí dojít k nadměrné tloušťce nebo v opačném případě nedostatečné tloušťce.

Za účelem splnění kvalitativních kritérií je jednoznačné měření házivosti nožového kotouče.

Laserový triangulační snímač vzdálenosti a polohy řady optoNCDT 2300 měří a monitoruje výrobní proces. To klade vysoké nároky na měřicí systém: prach, třísky a lesklý cílový povrch nesmí ovlivňovat přesnost měření. Kotouč má průměr 3200 mm a je vybaven 24 noži. Rychlost je 180 až 210 ot / min.

measurement-radial-deviatio-cutter-disk.jpg

Zkoušky vibrací na mokrém holicím strojku

Moderní holicí strojky disponují vibrační funkcí pro snadnější holení. Na konci výroby těchto modelů se provádí funkční zkouška. Strojek je při této zkoušce v zapnutém stavu umístěn do světelného paprsku optického mikrometru optoCONTROL, který měří amplitudu a frekvenci jeho vibrací.

vibration-test-wet-razor.jpg

Bezkontaktní měření pohybu reléových kontaktů

Jestli je relé zapnuto, pozná i laik. Nicméně i pro odborníka je ale obtížné odpovědět na otázku, jak je zapnuto. K jejímu zodpovězení musí znát přesné načasování konkrétních parametrů, jako např. prodlevy při přitažení, vůli kotvy, posuv kotvy, odskok kotvy, posuv kontaktu, finální polohu kontaktu a odskok kontaktu. Tyto parametry lze odvodit z měření kotvy a pohybu kontaktu. Charakteristiky relé nesmí být měřicím zařízením v žádném případě narušeny. Ideálním řešením pro tyto aplikace jsou bezkontaktní systémy optoNCDT pro měření polohy.

non-contact-measurement-relay-contact-movement-de.jpg

Laserové snímače pro automatické kontroly a opravy lodních šroubů

Deformované lodní šrouby jsou pomocí speciálních strojů ohýbány zpět do svého původního tvaru. Tuto dříve manuálně prováděnou činnost nahradily automatické systémy. Aktuální tvar lodního šroubu je měřen a zadokumentován laserovým snímačem řady optoNCDT 1700. Systém následně automaticky identifikuje části šroubu, na které je nutné se zaměřit. Díky funkci rychlé kompenzace povrchu objektu v reálném čase (RTSC) dokáže laserový snímač velmi dobře měřit lesklý povrch šroubu.

automatic-inspection-repair-marine-propellers.jpg

Dopad

Předmět je při dopadu vystaven specifickému lineárnímu pohybu. Tento pohyb je tak malý, že ho lze detekovat pouze v řádu nanometrů. Paleta snímačů použitelných k tomuto účelu je značně omezena v důsledku složení předmětu a nezbytné přesnosti měření.

dummy-900x600.jpg

Měření axiálního pohybu a vůle hřídelí pod vodou

Funkční bezpečnost systémů zvláštního hospodářského významu často závisí na dokonalém provozu pomocných zařízení (např. čerpadel). Prvními známkami potenciálních funkčních poruch jsou zvýšená radiální vůle hřídelí nebo axiální posuv způsobený tepelnou roztažností. Měřením axiálního pohybu a vůle hřídele lze zkrátit prostoje systému a minimalizovat náklady na opravy. K měření pod vodou slouží upravený snímač fungující na principu vířivých proudů a vybavený tlakově odolným pouzdrem, který vychází ze standardního typu U3. Společnost Micro-Epsilon garantuje vysokou přesnost snímače a také dostupnost náhradních dílů. Použití potenciometrů se zobrazenými parametry nastavení zajišťuje snadné a rychlé přizpůsobení snímače různým materiálů hřídele (feromagnetickým nebo neferomagnetickým).

underwater-measurement-axial-movement-shaft-play.jpg

Vibrace

Vibrace mají v procesu výroby velký vliv a dochází k nim všude, kde jsou výrobky v pohybu. V mnoha případech jsou vibrace považovány za rušivý jev, který nesmí překročit stanovené limity amplitudy nebo frekvence. Obzvláště vhodné v těchto případech jsou bezkontaktní snímače Micro-Epsilon s vysokými limitními frekvencemi. V případě kovových předmětů se používají optické laserové snímače nebo snímače fungující na principu vířivých proudů.

vibration.jpg

Měření oscilačního chování pohonů vačkových hřídeli s ozubeným řemenem

Ke zkoumání vlivu různých systémových a provozních parametrů na dynamické chování pohonů s více kotouči byla zkonstruována stolice na zkoušení řemenů, která simuluje pohon ozubeným řemenem v dieselovém motoru s přímým vstřikováním. Periodicky kolísající krouticí moment hřídele vytvoří v pohonu s ozubeným řemenem torzní kmitání, které vede k příčným oscilacím řemene. Pro spolehlivé měření oscilací vyššího řádu se používá pět laserových snímačů polohy, které jsou uspořádány těsně vedle sebe.

examination-oscillation-behavior.jpg